Kde zjistit (ověřit) vlastníka lesa?

Na www.katastr2.cz, který slouží k on-line nahlížení do katastru nemovitostí.

Máte obavy z pádu stromu (větve) na Váš majetek, na osoby?

V případě, že tento strom se nachází na pozemku státu, na kterém mají právo hospodaření Lesy České republiky, s.p., pak zavolejte nebo pošlete mail na lesní správu (956 110 111, ls110@lesycr.cz), kde sdělíte katastr obce, parcelní číslo pozemku, na němž se strom nachází, číslo popisné nemovitosti, kterou strom ohrožuje, jméno a telefonní kontakt na Vás.

Zdravotní stav posuzuje místně příslušný revírník vizuálně, který Vás bude kontaktovat. Pokud není strom zvnějšku prokazatelně viditelně poškozen (souš, zlom, vývrat) nebo existuje pochybnost o jeho poškození, pak se postupuje dle § 22 zákona č. 289/1995 Sb., kdy jsou vlastníci nemovitostí povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření v takovém případě stanoví orgán státní správy lesů.

Z uvedeného vyplývá, že pokud takový strom nesplňuje parametry nahodilé těžby, pak rozsah a způsob zabezpečovacích opatření je na rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů, kdy žadatel (osoba, která se cítí být ohrožena) hradí veškeré náklady na provedená opatření (kácení, ořez atp.) a vlastník pozemku (Lesy České republiky, s.p.) je povinen provedení takto uložených opatření strpět, přičemž není dotčeno jeho vlastnické právo ke stromu a jeho částem.

Revírník Vám sdělí dle katastru obce, v němž se předmětný strom nachází, kde se můžete obrátit na příslušný orgán státní správy lesů. Těmi jsou v obvodu působnosti lesní správy níže uvedené obce s rozšířenou působností (ORP), resp. jejich odbory životního prostředí a zemědělství:

  1. Třinec – kontakt naleznete zde
  2. Frýdek-Místek – kontakt naleznete zde
  3. Frýdlant nad Ostravicí – kontakt naleznete zde
  4. Frenštát pod Radhoštěm – kontakt naleznete zde
  5. Kopřivnice – kontakt naleznete zde
  6. Bílovec – kontakt naleznete zde
  7. Nový Jičín – kontakt naleznete zde