Změny ve vydávání výjimek ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lesích

Rádi bychom Vás chtěli informovat ohledně změn ve věci vyřízení a vydání výjimek ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lesích LČR, s.p.

Nově jsou výjimky udělovány pouze bezplatně, a to v těchto případech:

1. Vlastníkům vyjmenovaných nemovitostí:

a) Rodinný dům

b) Rekreační objekt

c) Lesní a zemědělský pozemek

 

2. Držitelům průkazu ZTP (ZTP/P)- posuzováno individuálně (bez nároku na vydání) 

 

3. Příbuzným vlastníků nemovitostí uvedených v bodě č. 1 a v ostatních případech (bez nároku na vydání) – lze žádat  formou osobní nebo písemné žádosti

 

a) Výjimky pro příbuzné vlastníků jsou vydány s platností jednoho roku.  O tyto výjimky žádá pouze vlastník nemovitosti uvedených v bodě č. 1  a to vždy při prodloužení vlastní výjimky dle tohoto bodu. Počet takto vydaných výjimek je omezen na 4 kusy, a to i v případě spoluvlastnictví nemovitosti (žádá jen jeden ze spoluvlastníků!!!). V případě potřeby většího počtu výjimek, bude takováto žádost posuzována individuálně lesním správcem.

b) V ostatních případech jako např. opravy RO, údržby lesních a zemědělských pozemků, krátkodobé rekreace v RO aj. budou výjimky vydány na nezbytně nutnou dobu vlastníkovi nemovitosti. Vlastník nemovitosti uvede v žádosti o vydání těchto výjimek následující: vlastníka vozidla, SPZ, důvod udělení výjimky, lokalitu (tj. č.e. RO, parcelní číslo u lesních a zemědělských pozemků) a délku trvání udělení výjimky.

 

Povolenky k vjezdu se Nevydávají v žádném případě pro účely:

a) Sběru lesních plodů (maliny, ostružiny, borůvky, houby, aj.)

b) Turismu, výletů, oslav apod.

 

Způsoby podání žádosti:             

 

a) písemná žádost – Žadatel může písemnou žádost využít pro vyřízení povolenky či výjimky poštou (Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04), nebo e-mailem (radim.stanovsky@lesycr.cz). V případě hromadných žádostí musí být použita písemná žádost, kde je přílohou jmenný seznam vlastníků vozidel a příslušných registračních značek.

Odkaz na formuláře písemné žádosti vč. vzorů vyplnění naleznete zde.

                          

b) žádost přes formulář na webových stránkách  – může žadatel podat žádost elektronicky přes webový formulář, kam vyplní potřebná data a přiloží požadované doklady. Žádost je poté systémem přidělena odpovědnému zaměstnanci k vyřízení (Radim Stanovský, tel.: 956 110 107).

Odkaz na webový formulář naleznete zde.

 

c) osobní žádost žadatel požádá osobně na LS Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04, kde s ním zaměstnanec Lesů ČR (Radim Stanovský) vyplní žádost přímo do aplikace „Povolenky a výjimky ze zákazu vjezdu“ a vydá mu povolenku po předložení a ověření příslušných dokladů (malý TP vozidla, pro které je vjezd žádán; OP žadatele; výpis z KN). Povolenky se vydávají vždy ve středu a v pátek v době od 7:00 do 15:00 hod. (v pátek od 1.6. do 31.8. do 17:00 hod.) v přízemí správní budovy s označením „Povolenky k vjezdu“.

 

Výjimky se vydávají s omezenou dobou platnosti, nejdéle však na 12 měsíců. Obnovení výjimky je možné max. do 3 měsíců od ukončení její platnosti. Po této lhůtě je nutné zažádat o novou výjimku s doložením všech potřebných dokladů.

 

Výjimka musí být při vjezdu a stání na účelových komunikacích s právem hospodařit Lesů ČR viditelně umístěna za předním sklem automobilu.

 

Výjimka bude odebrána v případě, že je zneužívána k jiným účelům, než k jakým byla vystavena (např. jízda a stání mimo vymezenou oblast, nemovitost), případně v souvislosti s jejím využíváním dochází k porušování jiných zákonných ustanovení (zákon č.289/1995 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., atd.).

 

Vjezd na lesní cesty všemi motorovými vozidly je zakázán, v případě porušení zákazu vjezdu je Policie České republiky oprávněna udělit řidiči pokutu. Cesty, kterých se tento zákaz týče, jsou označeny dopravními zákazovými značkami tohoto typu:

Na takto označených lesních cestách je vykonávána pravidelná hlídková činnost jak ze strany Policie ČR, tak i lesní stráží!!!