Charakteristika lesní správy

Současná struktura a podoba lesní správy Frýdek-Místek se datuje k  1.1.2015, kdy v důsledku církevních restitucí byly k původní lesní správě přičleněny zbytky lesních správ Ostravice a Frenštátu pod Radhoštěm, které k datu 31.12.2014 zanikly. Lesní správa (LS) je tak tvořena třemi tzv. lesními hospodářskými celky (LHC): Frýdek-Místek, Ostravice a Frenštát. Kromě klasického hospodaření v státních lesích také vykonáváme službu odborného lesního hospodáře pro soukromé vlastníky lesů (OSL) a věnujeme se veřejnosti prostřednictvím lesní pedagogiky či POGRAMU 2020. Koncem roku 2015 byl pak slavnostně spuštěn projekt odchovny tetřevů. CHKO Beskydy, která zaujímá podstatnou územní rozlohu LS, je oblíbená mezi turisty a návštěvníky lesa.

LHC Frýdek-Místek

Na tomto LHC obhospodařuje LS majetek o výměře přibližně 12 100 ha státního lesa (tzv. PUPFL, což jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa). Převážnou část tvoří komplex lesů Moravskoslezských Beskyd, menší část pak drobné rozptýlené lesy Podbeskydské pahorkatiny. Celé území je rozděleno na 10 státních revírů o průměrné výměře přibližně 1 200 ha. Dále pak na tomto LHC vykonáváme odbornou správu lesa pro soukromé vlastníky na revírech Dobrá, Řeka, Prašivá, Slavíč, Tři údolí, Bebek, Travný, Lysá, Kyčera a Frýdek o celkové výměře cca 4 500 ha.

LHC Ostravice

LHC Ostravice byl vytvořen pro pozemky ve správě Lesů České republiky na území LS Frýdek-Místek a to z bývalého LHC Ostravice, kdy se tento z větší části (přes 12 tis. ha) na základě zákona č. 428/2012 Sb. O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vydal v roce 2014 Biskupství ostravsko – opavskému. Na tomto LHC obhospodařuje dnes LS majetek o výměře přibližně 6 400 ha státního lesa. Prakticky celé území LHC je součástí celku Moravskoslezské Beskydy. Toto území je rozděleno mezi 5 státních revírů o průměrné výměře revíru přibližně 1 550 ha (revír Frenštát zde zasahuje nepatrně, viz. tabulka). I zde vykonáváme odbornou správu lesa pro soukromé vlastníky na revírech Malenovice, Řečice, Poledňana, Staré Hamry a Frenštát o celkové výměře cca  600 ha.

Podobně jako u LHC Frýdek-Místek v dřevinné skladbě dominují opět jehličnany (přibližně 77 % plochy) a hlavní dřevinou je smrk ztepilý (75 % plochy). Listnáče na tomto LHC pak zaujímají necelých 24 % plochy. Při obnově lesa na tomto LHC se snažíme maximálně využívat dobrých podmínek pro zmlazování pod mateřským porostem, kdy holoseče jsou téměř vyloučeny. K umělé obnově (výsadbě sazenic) dochází pouze na kalamitních plochách.

LHC Frenštát

I LHC Frenštát vzniklo v souvislosti s vydáním pozemků v roce 2014 Biskupství ostravsko – opavskému na základě zákona č. 428/2012 Sb. O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. LS zde v současnosti obhospodařuje majetek o výměře přibližně 1 700 ha státního lesa. Podstatná část území tohoto LHC náleží do celku Podbeskydské pahorkatiny, zbytek pak do Moravskoslezských Beskyd. Území je rozděleno mezi 2 státní revíry o průměrné výměře 850 ha. V rámci hranic revírů Libotín a Frenštát vykonáváme i odbornou správu lesa pro soukromé vlastníky o celkové výměře 2 100 ha.

Hospodaření na LS Frýdek-Místek je do značné míry určováno zájmy ochrany přírody. Většinu území pokrývá Chráněná krajinná oblast Beskydy, dále Evropsky významná lokalita Beskydy a Ptačí oblast Beskydy. Dále jsou zde ještě vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území: národní přírodní rezervace- Kněhyně- Čertův mlýn, Mazák, Radhošť; přírodní rezervace – Travný potok, Travný, Ropice, Kršle, Zimný potok, Lysá Hora, Poledňana, Malenovický kotel, Draplavý, Mazácký Gruník; národní přírodní památka- Skalická Morávka; přírodní památky – Kamenec, Profil Morávky, Ondrášovy díry, Obidová, Prameny Satiny, Vysutý. Předmětem ochrany v ptačí oblasti jsou populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy. Beskydy jsou rovněž územím výskytu velkých šelem- rysa, vlka a medvěda.

Veřejný zájem v lesích, spravovaných Lesy České republiky, s.p., je zajišťován mj. ze zdrojů PROGRAMU 2020. Tento program umožňuje poskytnout prostředky na podporu mimoprodukčních funkcí lesa. Na území LS Frýdek-Místek se jedná např. o výstavbu odchovny tetřeva hlušce, úpravu tras pro veřejnost (oprava turistické stezky Bílý Kříž – Visalaje s vybudováním náhradního biotopu pro obojživelníky), likvidaci invazních druhů rostlin (postřiky proti křídlatce), budování odpočívadel a studánek pro návštěvníky lesa, péče o krajinu (údržba louček v lesních komplexech – jakožto významného prvku utvářejícího krajinný ráz), vybavení škol (altán pro ZŠ Raškovice, ptačí tabule pro MŠ Pražmo, altán a dřevěný program v ZŠ Morávka), monitoring sýce rousného a další.

Celá oblast lesní správy je velmi atraktivní pro turisty díky množství turistických a běžkařských tras, kulturních památek (Štramberk, Hukvaldy), sportovních areálů a volnočasových center soustředěných do lokalit Visalaje, Ostravice, Malenovice, Čeladná a Staré Hamry. Mezi nejvyhledávanější místa patří mj. nejvyšší bod Moravskoslezských Beskyd – Lysá Hora, dále turistické chaty na Kotaři, Ropičce, Slavíči, Bílém Kříži, Gruni nebo na Prašivé.

Fotogalerie

Pozornost je věnována i práci s veřejností, které se věnujeme prostřednictvím lesní pedagogiky.